O Projekcie

"Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi.
Powstaje ona na służbie wspólnego dobra – i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot."

/Jan Paweł II/

Założenia Projektu

W roku szkolnym 2023/24 realizowana jest XI edycja projektu „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” pod hasłem: „Od Wschodu do Zachodu. Rozprzestrzenianie się idei religijnych, filozoficznych, kulturowych i naukowych wzdłuż starożytnych szlaków”.

Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 roku działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

 

Cele tegorocznej edycji Projektu

1. Promocja wśród młodych ludzi nauczania Ojca Świętego, zwłaszcza działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.

2. Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.

3. Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych.

4. Poznanie historii starożytnych cywilizacji, ich dorobku kulturowego oraz docenienie wkładu w rozwój innych społeczeństw.

5. Rozumienie kulturotwórczej roli wymiany doświadczeń, osiągnięć duchowych i materialnych.

6. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi ideę dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

7. Twórcze wykorzystanie tematycznych, dostępnych materiałów internetowych oraz materiałów zgromadzonych w instytucjach kultury, miejscach sakralnych i ośrodkach naukowych.

8. Twórcze wykorzystanie materiałów tematycznych przygotowanych przez Organizatora na potrzeby niniejszej edycji.

/§ 2 i § 3 Regulaminu/