O Projekcie

"Dla nas wszystkich Jerozolima jest — jak wskazuje sama jej nazwa — Miastem Pokoju. Być może w żadnym innym miejscu na świecie nie stykamy się z tak głęboką świadomością transcendencji i Bożego wybrania, jaka promieniuje z kamieni i zabytków Jerozolimy oraz ze świadectwa trzech religii, żyjących obok siebie w jej murach."
/Jan Paweł II/

Założenia tegorocznej edycji Projektu

W roku szkolnym 2022/23 realizowana jest X jubileuszowa edycja projektu „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” pod hasłem: „Uświęcona przestrzeń. Architektura sakralna oraz miejsca kultu w religiach i kulturach”. Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 roku działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.

Cele tegorocznej edycji Projektu

  1. Promocja wśród młodych ludzi nauczania Ojca Świętego, zwłaszcza działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.
  2. Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.
  3. Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych.
  4. Poznanie miejsc kultu w różnych kulturach i religiach, budowanych w odmiennych stylach architektonicznych, m. in. kościołów, klasztorów, bazylik, sanktuariów, baptysteriów, zborów, cerkwi, synagog, meczetów, monastyrów, wież świątynnych, a także cmentarzy, mauzoleów czy kolumbariów.
  5. Kształcenie wrażliwości na piękno architektury w różnych okresach historycznych oraz na różnych kontynentach.
  6. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi ideę dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
  7. Twórcze wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas wizyt w miejscach sakralnych, placówkach kultury i edukacji oraz twórcze wykorzystanie tematycznych, dostępnych materiałów internetowych.
  8. Twórcze wykorzystanie materiałów tematycznych przygotowanych przez Organizatora na potrzeby niniejszej edycji.

/§ 2 i § 3 Regulaminu/