O Projekcie

"Przyroda jest dana człowiekowi również jako przedmiot podziwu i kontemplacji,
jako wielkie zwierciadło świata."

/Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata, 1985/
 

Założenia tegorocznej edycji Projektu

W roku szkolnym 2021/22 realizowana jest IX edycja projektu „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” pod hasłem: „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”. Projekt kontynuuje rozpoczęte w 2012 roku działania edukacyjne i wychowawcze w duchu nauczania św. Jana Pawła II kształtujące postawy otwarcia oraz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. 

Cele tegorocznej edycji Projektu

  1. Promocja wśród młodych ludzi nauczania Ojca Świętego, zwłaszcza działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.
  2. Budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur oraz dla tożsamości kulturowej wspólnot.
  3. Podkreślanie różnorodności z jednoczesnym akcentowaniem wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych.
  4. Poznanie zasad, praw, obrzędów, zwyczajów związanych z hasłem IX edycji, w różnych kulturach i religiach.
  5. Kształcenie wrażliwości na piękno natury oraz poznawanie wzajemnych relacji człowieka i środowiska.
  6. Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi ideę dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego.
  7. Twórcze wykorzystanie tematycznych, dostępnych materiałów internetowych.
  8. Wspólne systematyczne prowadzenie strony internetowej według zaproponowanego schematu, na której prezentowane będą gromadzone treści zogniskowane wyłącznie wokół hasła IX edycji Projektu.

/§ 2 i § 3 Regulaminu/